Regulamin / RODO

Regulamin sklepu internetowego Warriors Marek Kopyść

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin udostępniono nieodpłatnie, a każdy użytkownik Sklepu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Sklep internetowy Warriors Marek Kopyść działający pod adresem www.warriorsteam.pl prowadzony jest przez Warriors Marek Kopyść (Warriors Marek Kopyść, Rokitniańska 10/2, 66-340 Przytoczna, NIP 5961760890, REGON 384516660).
Słownik:

Sklep
– Warriors Marek Kopyść, ul. Sikorskiego 43/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Zamawiający
– każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie
Dzień roboczy

Regulamin
– każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

– Regulamin sklepu internetowego Warriors Marek Kopyść

I. Zagadnienia wstępne
1. Znaki użyte na wszystkich produktach (logo) są chronione przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Warriors Marek Kopyść działa na terenie Polski (jest możliwość wysłania zamówionego towaru za granicę) a umowy sprzedaży zawierane są tylko w języku polskim (tzn. oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia zapisywane są tylko w języku polskim).
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym również składania zamówień niezbędne jest korzystanie z: urządzeń końcowych z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Google Chrome, konto poczty elektronicznej, obsługi plików cookies, programu FlashPlayer
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.
5. Zakazane jest wykorzystanie Sklepu przez Zamawiającego do działań o charakterze bezprawnym, w tym dostarczania treści tego rodzaju.
6. Dane kontaktowe Sklepu:
− adres e-mail: biuro@warriorsteam.pl
− adres korespondencyjny: Warriors Marek Kopyść, ul. Sikorskiego 43/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski
− numer telefonu:690 952 777
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
II. Zamówienia
1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień podczas realizacji zamówienia.
2. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami brutto i nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Produkty w ofercie Sklepu są dostępne do wyczerpania zapasów, a cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
4. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia w Sklepie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu oferowanego przez Sklep. W przypadku braku możliwości realizacji chociażby części zamówienia Sklep zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
− zmian cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu,
− anulowania zamówienia w przypadku braku towaru,
− wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
− przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w ofercie sklepu, przeprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla osób korzystających z danej promocji.
6. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
7. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą dokonania zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego.
III. Przesyłka
1. Koszty i rodzaje przesyłek:
− Przesyłka na terenie Polski będzie realizowana poprzez firmę kurierską, koszt: 15 zł,
− Przesyłka zagraniczna będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszt:25 zł.

IV. Sposób płatności
1. Warriors Marek Kopyść umożliwia następujące możliwości zapłaty za zamówiony towar:
− przelew online, przez który należy rozumieć płatność wykonywaną przez Zamawiającego z konta bankowego online, za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej,
− przelew tradycyjny, przez który należy rozumieć płatność wykonywaną przez Zamawiającego w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub za pośrednictwem Poczty Polskiej,
− kartą debetową lub kredytową,
− kodem BLIK.
V. Realizacja zamówienia
1. Przesyłka ze Sklepu wysyłana jest do zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Warriors Marek Kopyść.
2. Płatności za zamówienie Zamawiający powinien dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie anulowane.
3. Jeżeli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem lub jest uszkodzona, Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji zamówionego towaru i jego naprawy lub wymiany na nowy (identyczny towar).
4. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru okaże się niemożliwa, Sklep zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę w dniu otrzymania uszkodzonego towaru.
5. Dodanie towaru do koszyka nie oznacza jego rezerwacji – aby zamówienie było skuteczne, konieczna jest dokonanie wpłaty za zamówiony towar.
6. Na prośbę Zamawiającego Warriors Marek Kopyść może wystawić zamawiającemu fakturę VAT za zamówiony towar, po wypełnieniu odpowiedniego formularza podczas składania zamówienia.
VI. Zwroty i reklamacje
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówionego towaru (prawo odstąpienia od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki na wskazany przez niego adres lub od dnia odbioru osobistego towaru.
2. Aby zwrócić towar należy wypełnić odpowiedni formularz.Bez wypełnionego formularza odstąpienia od umowy rezygnacja z zamówionego towaru nie jest możliwa. Wypełniony formularz dołączamy do przesyłki.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
4. Zamawiający po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy, odsyła produkt na własny koszt lub dostarcza go do siedziby Warriors Marek Kopyść, ul. Rokitniańska 10/2 66-340 Przytoczna
5. Kwota zwrotu do Zamawiającego będzie równa cenie zakupu towaru wraz z kosztami wysyłki do klienta (koszty odesłania towaru do Warriors Marek Kopyść nie podlegają zwrotowi). Warriors Marek Kopyść zwraca jedynie koszty najtańszego sposobu dostawy towaru oferowanej na dzień złożenia zamówienia.
6. Warriors Marek Kopyść zwróci pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego kompletnego towaru wraz z formularzem odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli zamówiony produkt nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wady, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
8. Uprawnienia Zamawiającego do złożenia reklamacji towaru są przewidziane w ustawie z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.) rękojmi za wady rzeczy (art. 556-3764 k. c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.).
9. Reklamacje należy składać drogą mailową pod adres reklamacja@warriorsteam.pl Podczas składania reklamacji należy podać numer zamówienia, zastrzeżenia do produktu oraz numer telefonu kontaktowego.
10. Sklep rozpatruje każdą reklamacje indywidualnie.
11. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana, Sklep zobowiązuje się (według uznania) do naprawy lub wymiany uszkodzonego towaru na nowy wolny od wad. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa Sklep zwróci wpłaconą wartość zamówienia wraz poniesionymi kosztami przesyłki.
12. Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących sposobów mediacji przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący konsumentem może również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Utrwalanie i udostępnianie do wglądu zamawiający jego danych osobowych

1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych dostępne na stronie www.warriorsteam.pl w polityce prywatności.
VIII. Zmiany regulaminu
1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Jeżeli w czasie jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu, Zamawiający akceptuje lub nie jego zmiany. W przypadku braku akceptacji regulaminu w szczególności po jego zmianach, zakupy w Sklepie nie są możliwe. Zamawiającemu, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w regulaminie przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zamówienia dokonane przed wprowadzeniem zmian dotyczących regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

RODO

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Warriors Marek Kopyść.

2. Dane osobowe Zamawiających zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepubinternetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Zamawiający wyrazi na tobzgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawybprzesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.